ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม ช่องทางร้องเรียน
– โทรศัพท์ 0 4247 1969   
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th
– เพจ facebook  สพป.หนองคาย เขต 2
   Url:: https://www.facebook.com/nongkhai2

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

– กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ ต่อ 10
– หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 11
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 12
– กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 14
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 15
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
– หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 18
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 19
– กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 12
– ห้องพนักงานขับรถยนต์ ต่อ 20
– รปภ. ต่อ 21

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2