ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ (๓ ห้องเรียน) จำนวน ๑ หลัง

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ (๓ ห้องเรียน) จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านปัก