เขตสุจริต ITA

คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 [ภาษาไทย] [English] [ພາສາລາວ]
– บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ กับ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
– รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561