คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

– กลุ่มอำนวยการ
– กลุ่มนโยบายและแผน
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– หน่วยตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– คู่มือสำหรับประชาชน สพป.หนองคาย เขต 2
– มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)
– ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา